1-Chloro-4-(2,2-diethoxyethoxy)benzene

1-Chloro-4-(2,2-diethoxyethoxy)benzene