5-(chloromethyl)-1,2-oxazolidin-3-one

5-(chloromethyl)-1,2-oxazolidin-3-one