1,1-Bis(2-methoxyethyl)hydrazine

1,1-Bis(2-methoxyethyl)hydrazine