1,1-Dibromo-2,2-diethoxyethane

1,1-Dibromo-2,2-diethoxyethane