5-CHLORO-2,6-DIMETHOXY-3(2H)-PYRIDAZINONE

5-CHLORO-2,6-DIMETHOXY-3(2H)-PYRIDAZINONE