1-[(2-Chloro-2-phenylethyl)sulfonyl]-3-nitrobenzene

1-[(2-Chloro-2-phenylethyl)sulfonyl]-3-nitrobenzene