2-[4-(4-bromophenyl)-6-phenylpyrimidin-2-yl]-5-phenyl-1,2-dihydro-3h-pyrazol-3-one

2-[4-(4-bromophenyl)-6-phenylpyrimidin-2-yl]-5-phenyl-1,2-dihydro-3h-pyrazol-3-one