5-Phenyl-2-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-2,4-dihydro-pyrazol-3-one

5-Phenyl-2-(4-phenyl-thiazol-2-yl)-2,4-dihydro-pyrazol-3-one