3-(5-Phenyl-2-pyridyl)-5-phenyl-1,2,4-triazine

3-(5-Phenyl-2-pyridyl)-5-phenyl-1,2,4-triazine