2-phenoxy-N-trimethylsilylethanamine

2-phenoxy-N-trimethylsilylethanamine