N-(Trimethylsilyl)-N-(2-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl)amine

N-(Trimethylsilyl)-N-(2-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl)amine