Phenyl 2-hydroxyethyl(methyl)carbamate

Phenyl 2-hydroxyethyl(methyl)carbamate