[(Butylsulfonyl)ethynyl]benzene

[(Butylsulfonyl)ethynyl]benzene