1,3-Dioxolane, 2-ethyl-2-(5-methoxyheptyl)-

1,3-Dioxolane, 2-ethyl-2-(5-methoxyheptyl)-