Butanal, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (S)-

Butanal, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (S)-