Methyl 2,4,6-trimethylhexacosanoate

Methyl 2,4,6-trimethylhexacosanoate