2-[hydroxy(phenyl)methyl]azetidine-2-carboxylic acid

2-[hydroxy(phenyl)methyl]azetidine-2-carboxylic acid