2,2-Bis[4-[[4-chloro-6-(3-ethynylphenoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]oxy]phenyl]propane

2,2-Bis[4-[[4-chloro-6-(3-ethynylphenoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]oxy]phenyl]propane