Methyl 3,20,20-trimethylhenicosanoate

Methyl 3,20,20-trimethylhenicosanoate