3-(4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2,5-dione

3-(4H-1,2,4-triazol-3-ylthio)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2,5-dione