2,2-Dimethyl-4-([(2-methylhexadecyl)oxy]methyl)-1,3-dioxolane

2,2-Dimethyl-4-([(2-methylhexadecyl)oxy]methyl)-1,3-dioxolane