2-CHLORO-3-METHOXYPROPIONAMIDINE

2-CHLORO-3-METHOXYPROPIONAMIDINE