4-Acetyl-5-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one

4-Acetyl-5-(2,4-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one