7-Chloro-1-[[2-[diethylamino]propyl]imino]-1,3,4,10-tetrahydro-10-hydroxy-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-9(2H)-acridinone

7-Chloro-1-[[2-[diethylamino]propyl]imino]-1,3,4,10-tetrahydro-10-hydroxy-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-9(2H)-acridinone