1-Ethenyl(diphenyl)silyloxybutane

1-Ethenyl(diphenyl)silyloxybutane