4-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]morpholine

4-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]morpholine