2-Morpholin-4-ylmethyl-5-phenoxymethyl-4-phenyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione

2-Morpholin-4-ylmethyl-5-phenoxymethyl-4-phenyl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione