Benzimidazol-2(3H)-thione, 1-benzyl-3-morpholinomethyl-

Benzimidazol-2(3H)-thione, 1-benzyl-3-morpholinomethyl-