1-(2-Chloro-1-ethoxyethyl)aziridine

1-(2-Chloro-1-ethoxyethyl)aziridine