Ethyl 2-(3-chlorophenyl)-6-(diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate

Ethyl 2-(3-chlorophenyl)-6-(diethylamino)-4-(trifluoromethyl)-4H-1,3,5-oxadiazine-4-carboxylate