Thiophene, 3-(1,1-dimethylethoxy)-

Thiophene, 3-(1,1-dimethylethoxy)-