4-(chloromethyl)-1'-(morpholin-4-ylmethyl)spiro[1,3-dioxolane-2,3'-indol]-2'(1'H)-one

4-(chloromethyl)-1'-(morpholin-4-ylmethyl)spiro[1,3-dioxolane-2,3'-indol]-2'(1'H)-one