Propan-1-one, 1-(4-ethoxyphenyl)-3-morpholino-2-phenyl-

Propan-1-one, 1-(4-ethoxyphenyl)-3-morpholino-2-phenyl-