1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-3-morpholinomethyl-4-piperidone

1-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-3-morpholinomethyl-4-piperidone