4-[(1-Phenylcyclohexyl)methyl]morpholine

4-[(1-Phenylcyclohexyl)methyl]morpholine