Propanal, 2-methyl-, methylhydrazone

Propanal, 2-methyl-, methylhydrazone