3,3-Ethylenedioxy-17-methylandrost-5-ene

3,3-Ethylenedioxy-17-methylandrost-5-ene