2-[2,4,6-Trichlorophenoxy]-5-nitrothiazole

2-[2,4,6-Trichlorophenoxy]-5-nitrothiazole