Ethyl eburnamenine-14-carboxylate

Ethyl eburnamenine-14-carboxylate