1-(4-Iodo-phenyl)-3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-pyrrolidine-2,5-dione

1-(4-Iodo-phenyl)-3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-pyrrolidine-2,5-dione