3,5,5-trimethylhexyl methylphosphonofluoridate

3,5,5-trimethylhexyl methylphosphonofluoridate