Spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,2'-[1,3]dioxolan]-3-one, 4,7,7-trimethyl-

Spiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,2'-[1,3]dioxolan]-3-one, 4,7,7-trimethyl-