2-Ethyl-4-methyltetrahydro-1,3,4-thiadiazine

2-Ethyl-4-methyltetrahydro-1,3,4-thiadiazine