4-Acetyl-5-(4-fluoro-phenyl)-3-hydroxy-1-(2-pipezin-1-yl-ethyl)-1,5-dihydro-pyrrol-2-one

4-Acetyl-5-(4-fluoro-phenyl)-3-hydroxy-1-(2-pipezin-1-yl-ethyl)-1,5-dihydro-pyrrol-2-one