Thiophene, 3-nitro-2-(2-thienylsulfonyl)-

Thiophene, 3-nitro-2-(2-thienylsulfonyl)-