1-Methyl-8-nitroisoxazolizidine

1-Methyl-8-nitroisoxazolizidine