5,5-Diethyl-1-phenyl-3-(trimethylsilyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione

5,5-Diethyl-1-phenyl-3-(trimethylsilyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione