5-(4-Chloro-phenyl)-2-dimethylaminomethylene-cyclohexane-1,3-dione

5-(4-Chloro-phenyl)-2-dimethylaminomethylene-cyclohexane-1,3-dione