Methyl 10,17-dimethoxycarbonyloctadecanoate

Methyl 10,17-dimethoxycarbonyloctadecanoate