3-dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propene-1-one

3-dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propene-1-one